Forums » Help & Tips

Ping issue

    • 1 posts
    September 6, 2020 6:33 AM PDT

    tôi muốn chơi những map của châu âu mà ping tôi cao quá có cách nào để chơi nhuwnhx map châu âu mà ping thấp không ?